Giỏ hàng

Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Ốc Chip Chip (Sò Lụa - Sống)
1 x 450.000
450.000
450.000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 450.000
Tổng 450.000

Phiếu ưu đãi